Twoje projekty

Ostatnio zakodzone

strefa kodzenia

to właśnie wykodziłeś

pomocnik kodzenia

rysowanie

ellipse(x, y, width, height)

Rysuje elipsę o środku w punkcie (x, y), o szerokości width i wysokości height

rect(x, y, width, height)

Rysuje prostokąt o wierzchołku w punkcie (x, y), o szerokości width i wysokości height

point(x, y)

Rysuje punkt o współrzędnych (x, y)

line(x1, y1, x2, y2)

Rysuje odcinek od punktu (x1, y1) do punktu (x2, y2)

triangle(x1, y1, x2, y2, x3, y3)

Rysuje trójkąt o wierzchołkach w punktach (x1, y1), (x2, y2), (x3, y3)

point(x, y)

Rysuje punkt o współrzędnych (x, y)

kolorowanie

fill(r, g, b)

Od tej pory wszystkie kształty będą wypełnione kolorem którego czerwona składowa to r, zielona to g, niebieska to b. r, g, b, powinny być liczbami z przedziału [0, 255]

stroke(r, g, b)

Od tej pory wszystkie obwódki kształtów będą miały kolor którego czerwona składowa to r, zielona to g, niebieska to b. r, g, b, powinny być liczbami z przedziału [0, 255]

noFill()

Od tej pory wszystkie kształty nie będą miały wypełnienia

noStroke()

Od tej pory wszystkie kształty nie będą miały obwódki

strokeWeight(weight)

Od tej pory wszystkie obwódki będą miały szerokość weight pikseli

transformacje

rotate(angle)

Obraca płótno o angle stopni wokół punktu (0,0)

translate(x, y)

Przesuwa płótno o x pikseli w lewo i o y pikseli w górę

scale(scaleX, scaleY)

Ściska lub rozciąga płótno o czynnik scaleX w poziomie i o czynnik scaleY w pionie

resetMatrix()

Kasuje wszystkie obroty, skalowania i przesunięcia płótna

matematyczne

random(low, high)

Zwraca liczbę losową z przedziału [low, high]

cos(deg)

Zwraca cosinus kąta deg (wyrażonego w stopniach)

sin(deg)

Zwraca sinus kąta deg (wyrażonego w stopniach)

tan(deg)

Zwraca tangens kąta deg (wyrażonego w stopniach)

abs(num)

Zwraca wartość bezwzględną liczby num

interakcje

mouseX

Współrzędna x kursora (odległość od lewego brzegu płótna)

mouseY

Współrzędna y kursora (odległość od szczytu płótna

mouseIsPressed

true jeśli przycisk myszki jest wciśnięty, false w przeciwnym przypadku

isKeyPressed[key]

true jeśli klawisz key jest wciśnięty, false w przeciwnym przypadku. Przykładowe klawisze - UP, DOWN, RIGHT, LEFT, W, S, A, D

rozmaitości

if(someNumber>5){...}

Kod w klamerkach wykonuje się tylko gdy someNumber>5

if(someNumber>5){...} else {...}

Kod w pierwszych klamerkach wykonuje się tylko gdy someNumber>5, w przeciwnym wypadku wykonuje się kod w drugich klamerkach

var x = 7

Definiuje nową zmienną o nazwie x i nadaje jej wartość 7

var myFun = function(){...}

Definuje nową funkcję o nazwie myFun i treści ...

var draw = function(){...}

Ta funkcja jest wykonywana podczas każdej klatki animacji

napisy

text(text, x, y)

Wypisuje na tekst text (koniecznie w cudzysłowie) w punkcie (x,y) płótna

textSize(size)

Od tej pory wypisawane teksty będą miały rozmiar size pikseli

textFont(font, size)

Od tej pory wypisawane teksty będą miały czcionkę font, a rozmiar size pikseli

nie jesteś zalogowany, zaloguj się, żeby zapisać swój projekt